Διοικητικό Συμβούλιο 2019

Δημήτριος Φούτσης  – Πρόεδρος
Ευστάθιος Σιώζιος – Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Θεοφιλόπουλος – Γραμματέας
Γιώργος Μπόρτζαρης – Ταμίας
Χρήστος Μπαλτάς – Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη – Νίκος Φουρλόπουλος και Μιχαήλ Λαζάρου